BDP 103 BDP 103, příslušenství BDP 103, SW RefMeter BDP 103 - měření

Výrobky

 

BREAKDOWN DETECTOR BDP 103

reflektometrický detektor netěsností předizolovaných potrubí

Výroba reflektometrického detektoru BDP 103 byla ukončena.

Návod k obsluze   Návod k obsluze - doplněk

BDP 103 je přenosný měřicí přístroj, sloužící k detekci, kvalifikaci a lokalizaci poruch elektrických vedení. Reflektometrický princip měření s rozsáhlou variabilitou vstupních parametrů mu dává schopnost vyhledávat závady nejen na vedeních vysokofrekvenčního charakteru, jako jsou rozvody počítačových sítí, telekomunikační kabely, anténní svody, ale i na silnoproudých kabelech. Specifické použití dlouhého měřicího pulsu jej předurčuje pro vyhodnocení elektrických svodů na vedení. To je podstatou kontroly netěsností předizolovaných teplovodních potrubí, vybavených integrovanými měřicími vodiči.

BDP 103 je plně kompatibilní s detektorem BD 41 výrobce AN electronic, který je určen pro trvalé monitorování netěsností. Zaměření jednotlivých sekcí kontrolované trasy potrubí lze snadno provést bez odpojování vodičů, pouhým vzájemným propojením těchto přístrojů pomocí přiloženého kabelu s konektorovou redukcí.

Detektory BDP 103 a BD 41 spolu tvoří základ moderního systému pro monitorování netěsností předizolovaných potrubí, optimalizovaného na maximální funkčnost, spolehlivost, jednoduchost a nenáročnost obsluhy při minimálních pořizovacích i provozních nákladech.

Detektory BDP 103 a BD 41 splňují všechny požadavky připravované evropské normy prEN EUROPEAN STANDARD District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Surveillance system, European Committee for Standardisation, CEN/TC 107/WG 11, Draft September 1999.

BDP 103
 • VELKÝ ROZSAH LOKALIZACE
  BDP 103 může lokalizovat poruchu vedení v závislosti na útlumu a rychlosti šíření signálu až do vzdálenosti 5000 m.
 • AMPLITUDOVÉ VYHODNOCENÍ ODRAZŮ
  BDP 103 vyhodnocuje kromě vzdálenosti i amplitudu a úroveň jednotlivých odrazů v procentech velikosti vyslaného impulsu. To umožňuje přesně stanovit charakter a intenzitu poruchy.
 • UCHOVÁNÍ A VÝPIS NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ
  BDP 103.1 může uchovat ve své paměti textové záznamy jednotlivých měření a následně je prohlížet, nebo přenést do počítače. Ve variantě BDP 103.2 s rozšířenou pamětí může uchovat až 99 textových a 99 grafických záznamů měření.
 • GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SIGNÁLOVÉHO PRŮBĚHU
  BDP 103.1 umožňuje při současném propojení s počítačem přenést do něj graf signálového průběhu po trase vedení.
  BDP 103.2 umožňuje navíc pozdější přenesení všech v paměti uložených grafů do počítače.
 • KOMUNIKAČNÍ PROGRAM REFMETER
  BDP 103 zahrnuje v dodávce program RefMeter s rozsáhlou nabídkou vyhodnocovacích nástrojů. Jeho prostřednictvím lze grafy i záznamy prohlížet, porovnávat, dodatečně filtrovat, doplnit komentářem, uložit a vytisknout na tiskárně.
 • ŠIROKÝ OBOR NASTAVITELNÝCH PARAMETRŮ
  BDP 103 umožňuje nastavit veškeré parametry pro optimalizaci měření na daném typu vedení: indikační citlivost, rozsah vzdálenosti, způsob aktivace filtru, jmenovitou impedanci, rychlost šíření signálu, měrný útlum vedení, způsob aktivace stejnosměrného měření.
 • ULOŽENÍ STANDARDNÍCH SESTAV PARAMETRŮ
  BDP 103 může uchovat ve své paměti tři sestavy individuálně nastavených parametrů pro možnost okamžitého použití dle aktuálního typu měřeného vedení.
 • STEJNOSMĚRNÁ MĚŘENÍ
  BDP 103 je vybaven funkcí pro měření stejnosměrného napětí a svodového odporu s eliminací přiloženého stejnosměrného potenciálu pro vyloučení chyby, obvyklé při měření vodivosti kapalin elektronickými ohmetry. Výsledky měření se mohou stát součástí dat přenesených do počítače.
 • FILTR RUŠIVÝCH SIGNÁLů
  BDP 103 je vybaven účinným filtrem rušivých signálů s možností automatického nastavení rozsahu dle velikosti rušení.

Monitorování stavu teplovodních rozvodů

Moderní technologie teplovodního rozvodu v systémech dálkového vytápění předpokládá použití nízkoztrátových trubek předizolovaných pěnovou tepelnou izolací. Vysoká účinnost a životnost těchto rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která by mohla způsobit zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost se může dostat do mezivrstvy při poruše těsnosti teplonosné trubky v chybně provedeném spoji, nebo i porušením ochranného polyetylénového pláště.

Použití trubek s integrovanými snímacími vodiči přináší možnost elektronického monitorování vlhkosti v izolační mezivrstvě potrubního systému. V praxi se používají různé principy vyhodnocení, jen některé jsou však schopny určit i vzdálenost poruchy. Technicky nejdokonalejší jsou zařízení, pracující na reflektometrickém principu snímání a lokalizace poruch. Ta umožní určit místo poruchy s vysokou přesností nejen v případě svodu nebo zkratu snímacího vodiče s trubkou, ale i při jeho přerušení, nebo při současném výskytu více poruch v různých vzdálenostech.

Do této kategorie patří BREAKDOWN DETECTOR BDP 103. Tento přístroj může sloužit ke kontrole teplovodních rozvodů s možností archivace naměřených výsledků v počítači pro následná porovnání a vyhodnocení dlouhodobých změn. Je nezbytným pomocníkem při zaměření poruch i při instalaci monitorovacích systémů.

Dle dlouholetých zkušeností z provozu monitorovacích systémů se jeví být optimální systém, rozčleněný do menších sekcí pod trvalým dohledem jednoduchého indikačního detektoru (BD 41) a s možností operativního nasazení lokalizačního detektoru (BDP 103) pro výchozí zaměření jednotlivých sekcí a lokalizaci případných poruch.

BREAKDOWN DETECTOR BDP 103

Popis

BDP 103 je vestavěn v plastové skříňce s průhledným okénkem pro displej a panelem s dvěma plošnými tlačítky pro jednoduché ovládání přístroje. Připojovací konektory a box pro napájecí baterie se nacházejí na spodním krytu přístroje. Transportní plastový kufřík slouží k uložení přístroje včetně příslušenství, kabely není nutno při ukládání odpojovat.

Princip činnosti

BDP 103 vysílá do vedení vysokofrekvenční impulsy, které se vlivem narušení elektrické homogenity vedení v místech poruch částečně nebo úplně odrážejí. Odražené impulsy nesou informaci o vzdálenosti, charakteru a intenzitě poruch. Přístroj vyhodnotí ve funkci MEASURE jednotlivé odrazy v časové i amplitudové ose, údaje o poruchách zobrazí v textové podobě na displeji a případně je uchová ve své paměti pro pozdější přenos do počítače. Pro podrobnou analýzu celého kontrolovaného vedení je BDP 103 vybaven funkcí CHART, umožňující při současném propojení s počítačem přenášet v průběhu měření data se vzorkovací hustotou až 0,1 m pro potřebu vytvoření grafu signálového profilu měřené trasy. Ve variantě BDP 103.2 je přístroj schopen uchovat ve své rozšířené paměti nejen záznamy pořízené metodou MEASURE, ale i grafické záznamy typu CHART.

Doplňkovou funkcí přístroje je schopnost měření stejnosměrných napětí a svodového odporu vedení s eliminací přídavného stejnosměrného potenciálu, který vzniká obvykle při kontaktu kovů s vodivou kapalinou a prakticky znemožňuje měření odporu běžnými ohmetry.

Základní technické parametry BD 103
Měřicí rozsahy vzdálenosti 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 m; auto, rozlišení 1/1000 z rozsahu
Minimální / maximální měřitelná vzdálenost cca 1 m / 4800 m (závisí na amplitudě odrazu a měrném útlumu vedení)
Přesnost určení vzdálenosti 1 % z rozsahu (závisí na amplitudě odrazu a měrném útlumu vedení)
Stanovení úrovně a amplitudy rozsah ± 127 % (A/D převodník 8 bitů), rozlišení 1 %
Nastavení indikační citlivosti ve čtyřech stupních: 5; 10; 20; 50 %
Nastavení jmenovité impedance 50 až 300 Ω, možnost automatického přizpůsobení vstupu
Nastavení koeficientu zkrácení50,0 až 100,0 %, rozlišení 0,1 %
Nastavení měrného útlumu4; 8; 16; 32 dB/100 m (pro f = 100 MHz)
Filtrčíslicový, princip klouzavého průměru, rozsah 2 až 15 vzorků, možnost ručního i automatického nastavení
Stejnosměrná měření 
    odpor200 kΩ; 2 MΩ; 20 MΩ (eliminace přiloženého stejnosměrného napětí)
    napětí2,00 V; 20,0 V; 100 V
    rozlišení2½ des. míst (199)
    přesnost± 2 % čtení ± 2 digity
Počet standardních sad parametrů v paměti3 (individuálně programovatelné)
Počet uložených záznamů 
    BDP 103.1cca 10 až 20 textových (dle rozsahu záznamů a použití stejnosměrného měření)
    BDP 103.2max. 99 textových (metoda MEASURE) a 99 grafických (metoda CHART)
Komunikace s počítačemsériové rozhraní RS232, PC software RefMeter je součástí dodávky
Displejalfanumerický, LCD, 4 × 16 znaků
Napájení4 ks baterie 1,5 V typ AA (LR6) nebo kompatibilní akumulátory
Pracovní podmínkyteplota 0 °C až 50 °C, krytí IP 65 (odolnost proti stříkající vodě)
Rozměry / hmotnost210 × 100 × 40 mm / 430 g včetně baterií
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz