Služby

 

MĚŘENÍ

Pro provozovatele a dodavetele staveb předizolovaného potrubí firma AN electronic nabízí službu měření reflektometrickým detektorem poruch BDP 103.

Kontrola izolačního stavu potrubí a propojení detekčních vodičů v průběhu stavby

V průběhu stavby je značné riziko vzniku závad vlivem nedodržení technologických postupů. Může dojít například k vnesení vlhkosti do spoje potrubí, ke špatnému propojení nebo přetržení detekčního vodiče, ke zkratování vodiče na trubku a jiným závadám. Včasné odhalení takových závad v průběhu stavby přináší významné úspory při jejich opravách - nejsou potřeba výkopové práce, neboť na potrubí není proveden zásyp, technika k provedení opravy je na místě apod.

Kontrola izolačního stavu potrubí a propojení detekčních vodičů po dokončení stavby včetně vyhotovení protokolu o výchozím reflektometrickém zaměření

Po dokončení stavby potrubí obvykle požaduje provozovatel po dodavateli stavby doklad o proměření detekčního systému. K tomuto účelu slouží protokol o výchozím reflektometrickém zaměření, který dokládá kvalitu izolačního stavu potrubí a propojení detekčních vodičů. Protokol obsahuje tabulku naměřených hodnot a CD s naměřenými reflektometrickými záznamy (grafy), které jsou velmi důležité pro lokalizaci případných budoucích poruch.

Vzor protokolu o výchozím reflektometrickém zaměření ... Vzor protokolu

Pravidelná kontrola izolačního stavu potrubí

V případě, že rozvod potrubí nemůže být permanentně kontrolován stabilním detektorem poruch, je vhodné pravidelně kontrolovat jeho stav přenosným reflektometrickým detektorem. Včasné odhalení závady přináší úspory v podobě méně rozsáhlých oprav, menších úniků energie apod. Zanedbání oprav závad významně snižuje životnost potrubí. Z pohledu provozovatele je důležité provádět kontrolní měření také proto, že většina závad způsobených chybnou montáží se projeví v průběhu 5 let od dokončení stavby, kdy lze uplatnit záruku.

Lokalizace poruch

Reflektometrické měření umožňuje lokalizaci poruchy předizolovaného potrubí - únik teplonosného média, porušení izolačních vlastností potrubí, přerušení detekčního vodiče.

Pro spolehlivou lokalizaci poruchy je důležitá existence výchozích reflektometrických záznamů (protokol o výchozím reflektometrickém zaměření), která umožňuje porovnání grafu výchozího bezporuchového stavu s grafem současného stavu, a tak velice spolehlivě určit místo poruchy na základě odchylek. Lokalizace poruchy bez možnosti srovnání s výchozím záznamem bývá často komplikovanější.

Dalším důležitým dokumentem je projekt detekčního systému, případně schéma skutečného propojení detekčních vodičů a kladečský plán. Na základě reflektometrického měření se určí vzdálenost poruchy na měřeném detekčním vodiči, samotná poloha poruchy na trase rozvodů se odvodí ze schéma propojení detekčních vodičů a kladečského plánu. V případě nedostupnosti schéma propojení je nutné toto dodatečně vytvořit, což bývá v závislosti na složitosti rozvodů (počtu odboček) a četnosti závad velmi časově náročné.

Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz