Často kladené dotazy (FAQ)

Tato stránka uvádí odpovědi na často se opakující dotazy zákazníků k problematice monitorování poruch teplovodních systémů.

Vaše dotazy zasílejte laskavě na e-mailovou adresu an@an.cz.

1.   Lze aplikovat detektor BD 42 na starší systémy, používající propojení detekčních vodičů do smyčky?

Ano. Pouze je třeba původní smyčku rozpojit ve vhodném místě (místech) tak, aby vznikly samostatné sekce přiměřené délky. Délka jedné sekce je pro BD 42 stanovena optimálně do 1000 m (maximálně 2000 m) proto, aby bylo možné s dostatečnou přesností provést zaměření polohy případné poruchy detektorem BDP 104. Způsob rozdělení do jednotlivých sekcí je podřízen možnosti umístění BD 42 na jednom konci (provozní prostředí, síťové napájení) a zakončovacího prvku na druhém konci každé sekce. Smyčku tedy rozpojujeme v krytých objektech. Obvykle nebývá smyčka delší než 2 km a proto ji přerušujeme pouze v jednom místě – shodně pro přívodní i vratnou trubku. Přitom je účelné, aby se délky sekcí příliš nelišily. Místo přerušení tedy volíme v objektu (odbočce), který je přibližně v polovině délky původně propojené smyčky. To samozřejmě za předpokladu, že detektor BD 42 bude umístěn v místě vyvedení konců původní smyčky. Takové uspořádání rozdělí systém do čtyř sekcí a každá je pak samostatně monitorována jedním ze čtyř kanálů BD 42.

2.   Lze rozlišit detekci spodní vody od detekce úniku média?

Ne. Detekce elektrického svodu nedovoluje rozlišit cestu, kterou se kapalina dostala do izolačního meziprostoru potrubí. Přítomnost stejnosměrného elektrického napětí na detekčním vodiči však obvykle indikuje, že elektrický svod je způsoben elektrolytickou vodivostí, tedy vlhkostí v izolační pěně. Toto napětí nabývá hodnot 0 až ±0,6 voltu a je monitorováno detektorem BDP 104

 1. Proč nelze stanovit polohu poruchy, která vykazuje svodový odpor desítky kiloohmů?

  Nominální impedance elektrického vedení, které je v předizolovaném potrubí tvořeno detekčním vodičem, nosnou trubkou a izolační pěnou, se pohybuje podle druhu trubek od 200 do 250 ohmů. Proto teprve významnější hodnoty svodu - zhruba pod 10 kiloohmů  - mohou způsobit dostatečně zřetelné změny v signálovém průběhu. Reflektometrická metoda je však na druhou stranu schopna zachytit i kapacitní změny, způsobené pouhým přiblížením vody nasáklé v pěně k detekčnímu vodiči. Tento efekt tudíž zvyšuje citlivost metody a projevuje se překmitem signálového průběhu v místě poruchy.
  Detektor BD 42 indikuje změny izolačního odporu s podstatně vyšší citlivostí. Příčinou jeho indikace může být také kumulace menších svodů v různých místech dané sekce potrubí. Při takové indikaci je proto nutné pomocí detektoru BDP 104 sledovat vývoj poruchy a srovnávací metodou zachytit jeho polohu v okamžiku, kdy nabude dostatečného významu.
 2. Proč se mění naměřené hodnoty svodového odporu s časem?

  Elektrolytická vodivost kapalin (konduktivita) je veličina s významnou teplotní závislostí (asi 2 % na °C). Výkyvy hodnot v závislosti na teplotě média tedy mohou být značné. Dlouhodobější změny mohou mít příčinu v postupném zhoršování poruchy – úniku média. Je-li pozorovatelný vliv počasí, příčina může být ve změně hladiny spodní vody v oblasti. To pak logicky ukazuje, že vlhkost se dostala do systému z vnějšího prostředí, netěsností pláště.
 3. Proč ukazuje DC Test (BDP 104) jiné hodnoty svodového odporu, než běžný ohmetr?

  Při přítomnosti elektrolytu (vody, vodních roztoků) vzniká mezi dvěma různými kovovými materiály elektrochemický potenciál. Systém se chová jako elektrický článek, generující stejnosměrné napětí až ±0,6 voltu. Ohmetry, které bývají součástí většiny univerzálních elektrických měřičů (multimetrů) používají pro měření odporu měřicí napětí přibližně 0,3 voltu. Toto napětí je srovnatelné s hodnotami uvedeného elektrochemického potenciálu, který obvykle zcela zkreslí výsledek měření (někdy dochází až k indikaci záporných hodnot odporu).
 4. Proč je signálový průběh grafu někdy značně zvlněný, jak lze v takovém případě identifikovat poruchu?

  Příčin nevyrovnaného průběhu grafu je mnoho. Pomineme-li skutečnou poruchu  (elektrický svod, viz níže) častými příčinami bývají například:
  a) nerovnoměrný odstup detekčního vodiče od trubky (nekvalitně vyrobené trubky, chybně provedené spoje)
  b) propojovací kabely mezi úseky potrubí
  c) připojovací kabely na začátku a konci úseku potrubí, včetně měřicího kabelu
  c) počínající porucha, kdy voda ještě nekontaktovala vodič, ale přiblížila se k němu
  d) sekundární odrazy od výše uvedených nehomogenit
  Vyskytne-li se skutečná porucha, zvlnění grafu ztěžuje identifikaci její polohy. V každém případě významnější porucha typu "elektrický svod" způsobí (odčerpáním části energie signálu) pokles úrovně v místě poruchy, odkud tato zůstává snížená až do konce průběhu grafu.
  U nevyrovnaného grafu má podstatný význam možnost jeho porovnání s grafem naměřeným na daném úseku před výskytem poruchy.
 5. Proč někdy ukazuje BDP 104 velmi nízkou hodnotu svodového odporu (i <100 ohmů), aniž by zároveň vykazoval významnější hodnotu přiloženého napětí?

  Příčinou je pravděpodobně fakt, že elektrický svod není způsoben vodivou kapalinou. Může to být například přímý dotek detekčního drátu s trubkou, částečný nebo úplný (zkrat). Známé jsou také případy chybně chemicky zpracované izolační pěny, která pak vykazuje svodový odpor, jenž není elektrolytického typu. Přiložené napětí také klesá při velmi značné míře zaplavení, závisí též na obsažených minerálech ve svodové kapalině.
 6. Proč někdy ukazuje BDP 104 velmi vysokou hodnotu svodového odporu, i když graf zaznamenal značný pokles oproti výchozímu měření?

  Takový stav nastává obvykle tehdy, když unikající kapalina ještě nezasáhla přímo detekční vodič, ale pouze se k němu přiblížila. Pokles grafu je pouze v určité délce, pak se postupně vrací exponenciálně k nulové úrovni. Tento efekt bývá umocněn v případě, kdy kapalinou je kvalitně demineralizovaná voda s velmi nízkou elektrickou vodivostí.
 7. Lze otevřít graf v programu RefMetr kliknutím na jeho soubor *.ndt (například z programu Průzkumník - Explorer)?

  Ano. Nový komunikační program RefMeter 3.1 při instalaci zajistí asociaci přípony *.ndt pro svoje spouštění. Lze také provést hromadné otevření více souborů *.ndt. Pokud je RefMeter již spuštěn, lze velmi pohodlně (i hromadně) otvírat soubory *.ndt přetažením myší nad okno programu.
  Pokud by asociace soborů *.ndt byla v systému narušena, klikněte na některý takový soubor pravým tlačítkem myši, z nabídky „Otevřít v programu“ zvolte program RefMeter a zaškrtněte políčko „K otevření těchto souborů vždy použít tento program“.